Valea Ampoiului şi Valea Arieşului

General

  Durată - 1, 2 zile

Distanță - 203 km

Dificultate scăzută

Obiective recomandate - Cetatea Alba Carolina, Roșia Montană, Expoziţia etnografică Valer Butură, Cetatea Colţeşti, Satul Rimetea, Cheile Aiudului

Pasuri montane - Pasul Bucium (925 m)

Cazare recomandată - Roșia Montană - Gruber Hostel

Sens de parcurgere - Alba-Iulia - Baia de Arieş - Sălciua de Jos - Abrud - Rimetea - Aiud - Alba-Iulia

 

Descrierea traseului

Cursurile de apă care drenează spre est Munții Apuseni, râul Ampoi şi râul Arieș, definesc acest traseu. În completarea peisajului vin toate obiectivele din Depresiunea Rimetea şi Cetatea Alba Carolina. Orașul Alba Iulia dă startul în această ieşire, iar obiectivul principal al orașului este cetatea bastionară dotată cu de trei sisteme de apărare, care adoptă forma unui heptagon neregulat, cele 7 bastioane conferindu-i imaginea stelară (imagine la pag. 71).
Valea Ampoiului este urmărită îndeaproape de DN 74, peisajul rural fiind întrerupt de stâncile albe ale Pietrelor de la Ampoița şi a Calcarelor din Valea Mică. Pasul Bucium (925 m) marchează trecerea în Valea Arieșului, unde satul Roșia Montană poate fi vizitat făcând o scurtă deviere de la traseu (DJ 742).

Harta traseului nr. 2

Imagine principală - Nr 1 - Cetatea Alba Carolina este o fortăreaţă de tip Vauban şi a fost construită în locul unde a fost amplasat Castrul Roman al Legiunii a XIII-a Germina

Nr 2 - Roșia Montană - Încă de pe vremea dacilor, de aici s-au extras importante cantități de minereu aurifer, atrăgând astfel de-a lungul timpului din ce în ce mai mulți aspiranți la bogăție.

 

 

Râul Arieș este traversat înainte de intersecția cu DN 75 şi poate fi admirat din multe unghiuri până în comuna Buru. Comuna Sălciua de Jos are un farmec aparte, atât datorită versantului expus al Platoului Bedeleu, cât şi datorită Expoziției Etnografice Valer Butură, muzeu adăpostit într-o casă cu acoperiș de paie, chiar în centrul localității.

Nr 5 - Eforturile de renovare şi conservare a patrimoniului cultural material a localnicilor din Rimetea a adus acestui sat premiul Europa Nostra în 1999 şi prestigiu la nivel naţional.
-----------------------
No 4 - Cetatea Colțești - Deși se mai păstrează doar câteva porțiuni din zidurile de incintă și din cele două turnuri ale fortificației, cetatea este extrem de pitorească fiind așezată pe o înălțime calcaroasă izolată și abruptă.
No 3 - Straw-roof homes still can be found all over the Apuseni Mountains and the Ethnographic Exhibition of Valer Butură is hosted in one.
-----------------------
Ultima pare a rutei traversează Depresiunea Rimetea (DJ 107M), un loc de poveste unde stâncile abrupte ale Colţilor Trascăului şi Pietrei Seciului mărginesc satele Rimetea şi Colţeşti. Cetatea Trascăului şi Cheile Aiudului completează lista de obiective spectaculoase, iar casele rustice unde se poate înnopta şi mâncarea tradițională ungurească conving orice călător să poposească aici.
Nr 6 - Cheile Aiudului - Cunoscute şi sub numele de Cheile Vălişoarei, rezervaţia naturală de tip botanic și geologic impresionează prin pereţii de calcar de peste 250 m.

Artera națională DN 1 închide bucla circuitului traversând orașele Aiud și Teiuș, Cetatea Aiudului putând fi locația ultimei opriri de pe traseu. Zidurile groase ascund una din cele mai vechi cetăți urbane din Transilvania.

A Walkthrough of Stake Casino's User Experience for Canadians

Are you a Canadian looking for an exhilarating online casino experience? Look no further than Stake Casino! As one of the leading online casinos in Canada, Stake Casino offers a wide range of games, generous bonuses, and a user-friendly interface that will keep you coming back for more. In this article, we will take you on a walkthrough of Stake Casino's user experience specifically designed for Canadians. Whether you're a seasoned gambler or just starting out, we've got you covered with all the information you need to know about this exciting online casino.

From the moment you step into Stake Casino's virtual doors, you'll be greeted with a world of possibilities. But what sets Stake Casino apart from other online casinos? How does it cater to the Canadian market? In this article, we will explore the unique features and benefits that make Stake Casino the go-to destination for Canadian players. Get ready to dive into a world of thrilling games, enticing promotions, and seamless navigation that will make your online casino experience truly unforgettable. So, fasten your seatbelts and let's embark on this exciting journey through Stake Casino's user experience tailored specifically for Canadians!

Registration and Account Creation: Simplifying the Process for Canadian Players

Stake Casino offers Canadians a seamless and user-friendly online gambling experience. Upon visiting the website, users are greeted with a sleek and modern design, featuring a dark color scheme that exudes sophistication. The homepage is well-organized, with clear navigation tabs at the top, allowing users to easily access different sections of the casino.

One of the standout features of Stake Casino is its wide selection of games. From popular slots to classic table games like blackjack and roulette, there is something for every type of player. The games are neatly categorized, making it effortless for Canadian users to find their preferred options. Additionally, Stake Casino offers a live casino section, where players can enjoy an immersive gaming experience with real dealers.

Navigating the Casino Lobby: A Seamless Journey to Discover Games and Features

Stake Casino's user experience for Canadians is designed to provide a seamless and enjoyable online gambling experience. As a Canadian player, you can easily access the casino's website at https://stakecasinoslots.com/app/ and navigate through its various features. The website is user-friendly and responsive, ensuring that you can access it from any device, whether it's a desktop computer, tablet, or mobile phone.

Upon entering the website, Canadian players will be greeted with a visually appealing and intuitive interface. The homepage showcases the wide range of casino games available, including slots, table games, and live dealer options. Navigating through the different sections is simple, with clear categories and search functions to help you find your preferred games. The website also offers convenient deposit and withdrawal options for Canadian players, ensuring a hassle-free and secure banking experience. Overall, Stake Casino's user experience is tailored to meet the needs and preferences of Canadian players, providing an enjoyable and immersive online gambling environment.

Secure and Convenient Banking Options: Ensuring Hassle-Free Transactions for Canadian Users

Stake Casino offers a seamless and user-friendly experience for Canadian players. Upon visiting the website, users are greeted with a clean and modern design that is easy on the eyes. The homepage provides easy access to all the key features and sections of the casino, making navigation effortless. The registration process is quick and straightforward, allowing Canadian players to create an account in just a few simple steps. Once registered, users can easily log in and access their account details, including their balance, bonuses, and transaction history.

Stake Casino offers a wide range of games to cater to the preferences of Canadian players. The game library is neatly organized into different categories, such as slots, table games, and live casino, making it easy for users to find their preferred games. The casino also provides a search function, allowing players to quickly locate specific games or game providers. The gameplay experience is smooth and immersive, with high-quality graphics and sound effects. Canadian players can also enjoy the convenience of making deposits and withdrawals in Canadian dollars, eliminating the need for currency conversion fees. The casino's customer support is easily accessible, with a live chat feature available for immediate assistance. Overall, Stake Casino provides a user experience that is tailored to the needs and preferences of Canadian players, ensuring an enjoyable and hassle-free online casino experience.

Bonuses and Promotions: Maximizing Rewards and Enhancing the Gaming Experience

Stake Casino offers a seamless and user-friendly experience for Canadians looking to enjoy online gambling. The site's interface is clean and intuitive, making it easy for players to navigate and find their favorite games. The homepage provides a clear overview of the available gaming options, including a variety of slots, table games, and live casino options.

When it comes to registration, Stake Casino makes the process quick and hassle-free. Canadians can easily create an account by providing their basic information, such as name, email address, and password. The site ensures the security of personal data through encryption technology, giving players peace of mind while enjoying their favorite games.

One of the standout features of Stake Casino for Canadians is the availability of popular payment methods. Players can easily deposit and withdraw funds using options like credit/debit cards, e-wallets, and cryptocurrencies. The site also offers fast and reliable customer support, ensuring that any queries or issues are promptly addressed. Overall, Stake Casino provides a smooth and enjoyable user experience for Canadian players, with a wide range of games, easy registration, secure transactions, and responsive customer support.

Customer Support: A Dedicated Team for Canadian Players' Assistance and Satisfaction

Stake Casino offers Canadian players a seamless and user-friendly experience from the moment they land on the website. The clean and modern design of the site makes it easy to navigate and find all the necessary information. The homepage features a simple layout with clear sections for different game categories, promotions, and support options.

When it comes to game selection, Stake Casino has a wide variety of options to cater to every Canadian player's preference. From popular slot games to table games like blackjack and roulette, players can easily find their favorite titles using the search function or by browsing through the different categories. The games load quickly and smoothly, ensuring an uninterrupted gaming experience.

Overall, Stake Casino provides a seamless and enjoyable user experience for Canadians looking to dive into the world of online gambling. From the moment you arrive on the site, you are greeted with a sleek and user-friendly interface that is both visually appealing and easy to navigate. The extensive selection of games, including popular slots, table games, and live casino options, ensures that there is something for everyone. The generous bonuses and promotions, along with the convenient payment options tailored for Canadian players, add to the overall appeal of Stake Casino. Whether you are a seasoned gambler or just starting out, Stake Casino is a top choice for Canadians seeking a thrilling and secure online gambling experience.

Contact cazare recomandată:
La Gruber Hostel
Nr. 229, Roșia Montană, Alba
+40 258 859 310